Witamy Facebook
JesiennyRolnik
newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać informacje na temat nowości i promocji na stronie podaj swój adres e-mail:


karta visa
VISA

Zastrzeganie Karty! Sprawdź

Więcej o karcie płatniczej Visa SKOK:

www.skok24.com.pl

Skargi i reklamacje

„Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania skarg i reklamacji”

§ 1

Prawo do złożenia skargi

1.        Klient ma prawo do złożenia skargi (w tym reklamacji) dotyczącej usług świadczonych przez Kasę lub wykonywanej przez nią działalności objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

2.        Skargę można złożyć w następujący sposób:

1)   w formie pisemnej   - osobiście w oddziale/siedzibie Kasy bądź za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub posłańca.

2)   ustnie – telefonicznie pod numerem telefonu 0 801 50 80 85 albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w oddziale Kasy,

3.        Kasa, na żądanie Klienta, potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt złożenia skargi.

4.        Zgłoszenie skargi powinno nastąpić, w miarę możliwości, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia jej rzetelnego rozpatrzenia. Skarga powinna być czytelna i zawierać:

1)      dane osobowe Klienta niezbędne do jego identyfikacji, tj. imię, nazwisko, nr członkowski (jeśli jest członkiem Kasy), adres korespondencyjny, nr telefonu kontaktowego;

2)      dane i dokumenty, które w ocenie Klienta mogą okazać się niezbędne do rozpoznania skargi;

3)      jasno i precyzyjnie przedstawione żądanie (reklamację) wraz z uzasadnieniem;

4)      w razie takiej woli Klienta - wyraźny wniosek o przesłanie odpowiedzi na skargę na wskazany adres e-mail Klienta

5)      datę i miejsce sporządzenia  oraz czytelny podpis Klienta

Kasa może wystąpić do Klienta o dodatkowe dokumenty i informacje, o ile będzie to niezbędne do rozpatrzenia skargi.

§ 2

Odpowiedź na skargę

1.        Skargę Kasa rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

2.        W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa wyżej, Kasa w informacji przekazywanej Klientowi:

1)  wyjaśnia przyczynę opóźnienia;

2)  wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;

3)  określa przewidywany termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.

3.        Odpowiedź na skargę zostanie przekazana pisemnie za pośrednictwem poczty lub na wniosek Klienta – pocztą elektroniczną. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczające jest wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

4.        W odpowiedzi na skargę Kasa wskazuje, czy i w jakim zakresie złożoną skargę uwzględnia, a także uzasadnia swoje stanowisko. W razie uwzględnienia skargi w całości Kasa może odstąpić od sporządzania uzasadnienia.  

5.        Na uzasadnione żądanie Klienta odpowiedź na skargę sporządzana jest powiększoną czcionką (powyżej 12 pkt).

§ 3

Prawo do złożenia odwołania

1.        W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających ze skargi Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę bezpośrednio do Zarządu Kasy.

2.        Odwołanie Kasa rozpatruje niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczające jest wysłanie odpowiedzi na odwołanie przed jego upływem.

3.        Po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, o której mowa powyżej, Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl), wystąpienia z powództwem przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej „Rafineria” do sądu powszechnego, a w przypadku Klienta będącego konsumentem, także możliwośc zwrócenia się o pomoc do właściwego Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumenta.

§ 4

Usunięty

§ 5

Organy nadzorcze

Właściwym dla Kasy organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego, a w sprawach ochrony konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 

 

  • <<
  • 1
  • >>